top of page

Swecos rapport angående jordprover Sjöbergen norra

Naturvårdsverket informerar på sin hemsida om sina riktvärden för
förorenad mark. Se verkets hemsida:


http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/


Fastighetskontoret har låtit SWECO (miljökonsultföretag) utföra en miljöteknisk markundersökning inom Norra och Södra odlingsområdet i Sjöbergen under hösten 2018 för att klargöra hur föroreningssituationen ser ut i områdena.


Bakgrunden till detta är förekomsten av avfall i jorden inom delar om odlingsområdet samt en provtagning som gjorts på lott 110 och som visade att där finns något förhöjda halter av tungmetaller och PAH (polycykliska aromatiska kolväten).


Jordprover har tagits ut från 40 gropar inom norra området på ytjorden (ner till max 3 dm under markytan). I flertalet av groparna noterade man inslag av tegel, glas, porslin, plast, skrot och eldrester. Innehåll av tungmetallerna bly, koppar och zink har i alla proven indikativt bedömts på platsen med ett fältinstrument (XRF). Förhöjda halter av bly noterades generellt inom området och i vissa prov även zink. Inom östra delen av norra området avviker resultaten från den generella bilden, inom detta delområde har endast låga halter av bly, koppar och zink noterats (detta gäller lotterna 1-25 och lotterna närmast djurgårdarna fram till pergolan).


Därefter har man slagit samman proverna till totalt 12 samlingsprover vilka har skickat till ett laboratorium för kemisk analys med avseende på tungmetaller, alifater och aromater (petrokemiska föreningar, BTEX (benzen, toulen, xylen) och PAH:er. Det är främst halter av PAH och metaller (arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver och zink) som påvisas i förhöjda halter. Även laboratorieanalyserna verifierar att halterna är låga inom den östra delen av området.


Sammantaget bedömer Sweco att uppmätta halter av PAH H och metaller inom det norra området är förhöjda även jämfört med bakgrundshalter (nedfall av bly och PAH H är vanligt i stadsmiljö). Man bedömer att föroreningarna kan härröra från tidigare verksamhet inom området och/eller den utfyllnad med externa massor som utfördes under 1970-talet.
Fastighetskontoret har för att bedöma hälsoriskerna som påträffade föroreningar innebär därefter även låtit Sweco göra en hälsoriskbedömning. I denna sammanfattar Sweco riskerna ”Exponering av bly, kadmium, kvicksilver och PAH H från förorenad odlingsjord kan innebära negativa hälsoeffekter för människor som vistas inom området och/eller de som äter grödor odlade inom området. Mindre delområde inom norra odlarföreningens östra del undantagen, här har enbart låga halter uppmätts. I övrigt är föroreningarna relativt jämt spridda över området och uppmätta halter är förhöjda jämfört lokala och regionala bakgrundhalter.”


Miljöförvaltningen är ansvarig tillsynsmyndighet i frågor om markföroreningar och de har ännu inte hunnit skriva något fullständigt utlåtande men understryker att konstaterade föroreningar INTE utgör någon akut risk för oss som odlar i området. Miljöförvaltningen kommer nu att diskutera behovet av ”eventuella åtgärder” inom samtliga odlingsområden i Göteborg, även Sjöbergen inkluderat.


Göteborgs kommun har låtit utföra liknande undersökningar i andra odlingsområden, på Lindholmen respektive i Örgryte. Liknande föroreningar har påträffats även i dessa områden. Man har även gjort ett test av hur föroreningar tas upp i växterna utan att kunna påvisa något växtupptag.

Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera att:

Utförd undersökning visar att det finns förhöjda halter av tungmetaller och PAH:er i vårt odlingsområde som Sweco bedömer kan innebära hälsomässiga negativa effekter på lång sikt. Miljöförvaltningen understryker dock att det inte finns några akuta risker.
Fastighetskontoret kan komma nu i samråd med miljöförvaltningen att diskutera behov av åtgärder. Vi vet ännu vad det innebär men återkommer så fort vi får information.


Avslutningsvis vill vi påminna om alla positiva konsekvenser med att odla dina egna grönsaker samt tipsa om några åtgärder du själv kan vidta för att reducera risker:

  1. Skölj dina grönsaker väl

  2. Skala dina rotfrukter

  3. Odla i pallkrage med påförd ren jord (fråga i butik hur jorden kvalitetssäkrats som ren)

  4. Gräv inte djupare än du måste, merparten av avfallsinslag brukar finnas i den djupare jorden

  5. Plocka kontinuerligt bort slagg och skärvor av glas, porslin och metallrester. Lägg INTE detta på komposten utan ta med det hem eller lägg det i behållare avsedda för avfallet i skogen bredvid komposten.


I Swecos rapport nedan finner ni bland annat:

Situationsplan, Norra delen. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, (kartbilaga 1A, sid 17).
Fältprotokoll, (bilaga 2, sid 19-21). Där hittar man information om prover närmast/på sin lott.
Analyssammanställning, (bilaga 3, sid 22)


Swecos rapport
Swecos hälsoriskbedömning
Lindholmens odlarförening
Örgryte koloniområde

 

Hälsningar
Styrelsen

bottom of page