top of page

Kriterier för besiktning

Följande frågor ställs när styrelsen ska bedöma om odlingslotterna är i gott skick och sköts enligt gällande nyttjandeavtal. Odlingslotterna besiktigas två gånger per år.

 

 • Kriterierna är upprättade i mars 2017.

 • Odlas endast köksväxter, bär och blommor?

 • Förekommer träd, staket eller andra arrangemang som skuggar grannlotter?

 • Är lotten uppodlad och hålls lotten i välvårdat skick? Är lotten brukad? ”Odlas” gräsmatta på mer än 20% av odlingslotten? Finns mer än enstaka ogräs som gått i blom/sprider frön?

 • Hålls kanterna runt lotten i välvårdat skick?

 • Hålls gångarna runt lotten i välvårdat skick?

 • Finns glasfönster på lotten?

 • Är eventuellt enskild kompost väl underhållen och skött på ett tillfredsställande sätt? Attraheras skadedjur?

 • Är lotten märkt med tilldelad skylt?

 • Är eventuellt redskapslåda på eller intill lotten tydligt märkt med lottnummer?

 • Innebär uppställningen av redskapslådan risk för olägenhet av annan odlare? (skuggning/svårighet att hålla fritt från ogräs)

 • Inhägnad av trä eller nät, max en meter högt?

 • Används lotten eller intilliggande mark för upplag av skräp, skrot eller andra föremål som inte har med odling att göra?

 • Är angripna bärbuskar borttagna?

Du kan också ladda ner besiktningsprotokollet som pdf-fil.

bottom of page