top of page

OBS! Miljöförvaltningens anvisningar gällande vår kompost är kvar – vi ska inte använda kompostjord och föra tillbaka ut på området. 

Kompostering

Tag vara på trädgårdsavfallet genom att kompostera I Norra Sjöbergens odlingsområde ska vi i möjligaste mån ta hand om organiskt avfall så som blast, ogräsrens och annat växtmaterial genom kompostering för att kunna återanvända det som växtnäring och jordförbättring. Detta kräver att vi alla har förståelse för kompostering, hur vi sköter vår gemensamma kompost och följer de anvisningar som gäller kring vad som vi får lägga på komposten samt övrig avfallshantering. Texten nedan kommer förhoppningsvis att ge dig den kunskap du behöver. De avslutande anvisningarna finns även uppsatta vid kompostfållorna.

Ta hand om ditt avfall!

På odlingsområdet får du kompostera mjukt trädgårdsavfall samt lämna vedartat växtmaterial i avdelningen för grenar och kvistar. Därtill finns möjlighet att lämna grovt trä, behandlat trä, samt uppgrävda skärvor av metall och glas/keramik på anvisad plats.

Allt övrigt avfall ska du ta med dig från odlingsområdet!

 

Tre kompletterande sätt att kompostera

I vårt odlingsområde har vi en gemensam större trädgårdskompost, placeringens syns på illustrationskartan. För att förbättra jorden på din odlingslott bör du pröva alla de tre sätt att kompostera som beskrivs nedan! Ytkompostering och nedgrävning gör du på din egen lott. Kompostera i hög kan du antingen göra själv på din lott för att undvika fröbanken som finns i den gemensamma komposten eller gemensamt i vår stora trädgårdskompost.

 

Klicka på länken nedan för att se kartan över Sjöbergen norra odlarområde

Ytkompostering

Du kan under hela odlingssäsongen lägga gräsklipp, löv med mera under buskar, kring perenner eller mellan raderna på odlingslotten. Ett sådant lager om 5–10 cm kompostmaterial bidrar till att hålla jorden fuktig och att hålla tillbaka ogräs. Samtidigt gynnas maskar och andra djur i jorden, som bidrar till att jorden blir porös. Efterhand som det utspridda kompostmaterialet förmultnar lägger du på ytterligare kompostmaterial.

 

Nedgrävning

Mindre mängder trädgårdsavfall kan du gräva ned direkt i jorden på 10–25 cm djup under alla tider av året då det inte är tjäle. Grövre material hackas först sönder med spaden. Blanda kompostmaterialet med jorden så går förmultningen fortare. Förmultningen i jorden kräver syre. Därför bör du undvika att gräva ned stora mängder på samma ställe. Du kan gräva ned kompostmaterial på olika ställen där du har naken jord: under buskar eller mellan raderna på odlingslotten. När du höstgräver bör du passa på att gräva ned färskt kompostmaterial eller halvförmultnat material från komposthögen. Även nedgrävning gynnar daggmaskar och andra djur som gör att jorden blir porös. Vid arbetsdagarna när vi gräver ur komposten finns god tillgång till halvfärdig kompostmull för nedgrävning.

 

Komposthög

Norra Sjöbergens odlingsområde har en gemensam, större trädgårdskompost som består av fem fållor. På komposten får du endast lov att lägga mjukt växtmaterial så som frisk blast, ogräsrens, gräsklipp, löv, blad och annat växtmaterial. Vedartat, grövre växtmaterial som grenar och kvistar hinner inte brytas ner i komposten och ska därför läggas på avdelningen för grenar och kvistar. Är du osäker på vad som går att lägga på komposten, fråga gärna dina odlargrannar eller kontaktgruppen! För att inte sprida ogräs och sjukdomar via komposten är det viktigt att du följer ovanstående anvisningar om du använder vår gemensamma kompost. Det är viktigt att det finns en balans mellan kväverikt och kolrikt material i komposten, täck därför gärna växtmaterialet med ett par spadar jord då och då! Utöver det kontinuerliga underhållet som du utför när du fyller på komposten, se anvisningarna nedan, sköter vi gemensamt om komposten på arbetsdagarna.

 

Ogräs

Ogräsfrön och ogräsrötter kan lätt spridas via komposter. Försök därför undvika att ogräset hinner sätta frö innan det komposteras. Ogräs som har blommat ska du lägga i mitten av komposten för att de ska kunna oskadliggöras. Frön som ligger i den yttre svala delen överlever och gror lätt senare när material från komposten sprids på odlingslotterna. Rötter av kvickrot, maskros, kirskål m fl kan också spridas via komposteringen. Det är därför ofta bäst att låta ogräsrötterna torka i solen så att de är ordentligt döda innan de komposteras.

 

Sjuka/angripna växtdelar

Inom odlingsområdet finns flera smittsamma växtsjukdomar som bladmögel och klumprotssjuka. Dessa växtsjukdomar kan leva kvar länge i jorden och spridas via komposten. Kompostera därför aldrig jord eller växtrester som kan vara smittade! Vid komposten finns bilder som exempel på hur angripna växtdelar kan se ut. Om växter på din odlingslott har blivit angripna av växtsjukdomar ska du meddela detta till kontaktgruppen!

• Mer information om några växtsjukdomar och motåtgärder

 

Råttor, möss och sorkar

Tänk på att potatis, morötter med mera som har hamnat i komposten kan locka till sig råttor, möss och sorkar. Det är därför inte tillåtet att lägga ätbara växt- och fruktdelar på komposten.

 

Så här använder du kompostmull

Om det finns färdig kompostmull/jord att hämta anvisas detta vid komposten och på webben, så håll utkik! De flesta trädgårdsjordar behöver tillskott av mull och då är kompost bland de bästa jordförbättringsmedlen som finns. Den bidrar till bättre struktur och ökar jordens förmåga att hålla luft och vatten. Kompost innehåller mängder av mikroorganismer som ökar den biologiska aktiviteten i marken. I vissa fall kan de också motverka sjukdomsframkallande organismer i jorden. Kompost till jordförbättring kan myllas ner i grönsakslandet, runt buskar, träd och i rabatter. Mogen kompost bör användas under vår eller försommar. Halvfärdig kompost kan spridas både höst och försommar. Mylla ner den mycket lätt i markytan och täck med ett tunt lager jord. Ska du använda komposten till sådd eller plantering bör den spädas ut, dessutom är det mycket viktigt att den är helt färdig. Vid plantering eller odling i kruka är det lagom med hälften kompost, hälften jord. Till sådd och rotning av sticklingar ska andelen kompost vara mycket låg, cirka 10 procent.

 

Sammanfattning: Kompostering och övrig avfallshantering

På komposten får du lägga: Endast mjukt växtmaterial så som frisk blast, ogräsrens, gräsklipp, löv, blad och annat växtmaterial. Det grövsta materialet som får läggas på komposten är hallonbuskar! Klipp ner buskar du lägger på komposten i delar om max 5 cm.

På avdelningen för grenar och kvistar får du lägga: Vedartade, grövre växtdelar som buskar/grenar/kvistar men även rötter, små grenar och parkslide max en tumme (4 cm) i tjocklek.

På anvisad plats får du också lämna: Obehandlat trä (över 4 cm), behandlat trä, metall, plast samt glas/keramik. Ta i möjligaste mån med dig detta avfall från området själv på grund av utrymmesbrist.

Allt övrigt avfall ska du själv transportera bort från odlingsområdet! Angripna växtdelar som blast och rötter (för att förhindra smittspridning av t.ex. potatiskräfta eller bladmögel) samt allt övrigt skräp. Läs mer om Växtsjukdomar

 

När du komposterar, tänk på:

  • Endast mjukt och oangripet kompostmaterial får läggas på komposten. Ogräs går bra att lägga mitt i komposten, men glöm inte att täcka över med lite kompostjord. Rötter från fleråriga ogräs ska ha legat framme och torkat ut innan de läggs på komposten.

  • Finfördela kompostmaterialet så mycket du kan, ju mindre det är desto fortare går det att kompostera.

  • Släng upp kompostmaterialet ordentligt i fållan. Lägg ingenting utanför! (Det kan vara lättare att gå runt och slänga material från baksidan.)

  • Efter att du lagt det komposterbara i fållan – ta ett par spadar med jord och släng ovanpå.

 

OBS!

  • Du får INTE slänga ÄTBARA PRODUKTER på komposten, då det drar till sig råttor.

  • INGA SJUKA/ANGRIPNA VÄXTDELAR får läggas på komposten. Detta material ska du ta med dig bort från odlingsområdet. Bladmögel kan överleva i tre år i jorden och klumprotsjuka i minst åtta år! Läs mer om Växtsjukdomar

 

Mer om kompostering

Faktablad om ekologisk odling från Riksförbundet svensk trädgård / Kompost

 

Lätt om odling / Kompostera trädgårdsavfallet

Har du frågor eller andra funderingar rörande vår kompost – tala med dina odlargrannar eller styrelsen.

bottom of page